Necròpolis de Pertegàs

La necròpolis de Pertegàs està siutada al capdamunt d'una cresta que davalla pel vessant nord del Serrat del Vintró, sobre la riera de Calders i a uns 100 m. al sud-est del mas enrunat de Pertegàs.

Pel que fa a l’estat de conservació del jaciment, podem dir que les estructures presenten un estat d’afectació variable motivat per factors diversos: l’erosió general de la cresta del turó, l’espoli d’alguna de les tombes, l’obertura d’una pista que ha malmès la capçalera de diverses d’elles, l’acció de les arrels, que sembla haver provocat la desaparició o la degradació de bona part de les restes òssies, juntament amb l’acció dels rosegadors.

La construcció de les tombes segueix un procés similar: obertura d’un retall en la roca natural, amb una planta aproximadament rectangular i dimensions variables, construcció d’una caixa de lloses lligades amb fang i consolidació de la mateixa amb terra i pedres abocades entre les lloses i el retall respectiu. El cos de l’inhumat es dipositaria directament sobre la roca natural i la caixa quedaria tancada amb diverses lloses de coberta.
En relació al material arqueològic documentat, tot i que és força escàs en el conjunt de la necròpolis, cal destacar la presència d’una sivella de ferro, d’un anell de bronze i part d’una gerra petita de ceràmica.